Samson senzori, termostati i merači

thumb_140_180_16 thumb_140_180_25 thumb_140_180_36

Temperaturni senzori:

Za merenje temperatura sa PTC-mernim elementom za područja od -20 do 120°C, sa Pt100- mernim elementom za područja od -20 do 400°C, sa Pt1000-mernim elementom za temperaturna područja -35 do 200°C. Senzori mogu biti u potapajućoj, nalegajućoj, spoljašnjoj, prostornoj ili brzo-reagujućoj verziji. Dužina potapajućih senzora je od 80 do 300 mm. Upotrebljvaju se kod grejanja, ventilacije i klimatizacije, te kod procesne tehnike.

Termostati:

Upotrebljvaju se kao »čuvari« temperature (TW), kao regulatori temperature (TR) ili/i kao sigurnosni ograničavači temperature (STB). Deluju na principu širenja fluida, koji preko membranskog mernog sistema, u slučaju prekoračenja podešene temperatue daju električni signal. Temperaturni opseg se kreće od 10 do 300°C. Termostati mogu biti u jednostranoj ili dvostranoj izvedbi, npr. TR/STW ili TR/STB.

Merači pritiska i diferencijalnog pritiska:

Tu se radi o presostatima koji se mogu upotrebljavati za ograničavanje minimalnog ili maksimalnog pritiska, ili pak za merenje pritiska ili pretvarače pritiska sa izlazom od, na primer, 4 ... 20 mA. Presostati mogu biti izvedeni i sa promenjlivim diferencijalnim pritiskom. Opseg mogućeg diferencijalnog pritiska se kreće od nekoliko mbar do 63 bar-a. Pretvarači pritiska mogu meriti pritisak u području od 0....600 bar ili apsolutni pritisak od 0.....25 bar (abs). Merači i pretvarači pritiska se isporučuju u Ex-izvedbi.

Merači protoka i nivoa tečnosti:

U ovom slučaju se radi o napravama za merenje diferencijalnog pritiska i pretvaranje mernih veličina za tečne, gasne ili medijume u parnom stanju. Na ovaj način možemo meriti nivoe u posudama pod pritiskom, pre svega kod kriogenih gasova; diferencijalne pritiske između dovoda i odvoda, padove pritiska na ventilima i filterima, te meriti protoke na principu radnog pritiska. Izvedba ovih uređaja je sa diferencijalnom mernom jedinicom, dok merne skale mogu biti linearne, kvadratne ili na poseban zahtev. U programu imamo i izvedbu sa davačem graničnog signala sa alarmnim kontaktima ili sa mernim pretvaračem sa izlazom 4 ... 20 mA.